Det finns många olika redskap som en traktor kan användas till och ett av dem är den så kallade harven.

En harv är ett redskap som används inom jordbruk när man ska bearbeta mark på olika sätt. Det som sker när man harvar är att man luckrar upp jorden och sönderdelar den. Detta skiljer sig från så kallad plöjning eftersom plöjningen går djupare. Faktum är att harvar bearbetar stora markytor till skillnad från en jordfräs som bara bearbetar jorden på enskilda platser.

Harvar har förekommit väldigt länge och gjordes i början av kvistar och buskar och det var tidigt ett redskap som var mycket viktigt vid jordbruk. Bland annat fanns det särskilda straff i den svenska lagstiftningen för de som stal harvpinnar under medeltiden.

Idag kan en harv vara upp till 11 meter lång och de förekommer i lite olika varianter. Harvar appliceras på en traktor innan de används. Så kallade pinnharvar används till exempel när man ska bekämpa ogräs, kultivatorer används när man djupt ska bearbeta jord och gräsluckrare används när en gräsyta ska luckras upp. En vanlig typ av harv är kultivatorn som används till att bearbeta jorden djupt med glesa pinnar. Den fungerar på så sätt att den river sönder rötter på ogräs och brukar används innan man plöjer och efter att en åker har skördats. I vissa fall används kultivatorn också istället för plog om en lantbrukare har så kallad plöjningsfri odling.

Det finns alltså en mängd olika områden inom jordbruket där en harv används. Egentligen kanske det är dumt att alla samlas under ett namn eftersom det finns så många olika varianter. Det som är gemensamt är dock att de används till att luckra upp och bearbeta jordytor på olika sätt. Utrustningen behövs på alla åkrar och de flesta jordbrukare äger ett flertal olika harvar som kopplas fast på traktorn.